Những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay được Pháp Luật công nhận 

Đất đai luôn được coi là tài sản lớn của mỗi cá nhân hay gia đình. Chình vì vậy, ngày nay khi phát sinh các cuộc giao dịch, mua bán đất, tất cả những thỏa thuận của cả hai bên đều được ghi lại trong hợp đồng. Nhưng trên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều người coi nhẹ vấn đề này. Thay bằng kí kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất thì họ chỉ giao dịch với nhau bằng miệng và giấy tờ viết tay mà không có công chứng. Vậy nội dung thông tin trong giấy chuyển nhượng viết tay là gì? Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị pháp lý hay không?

1. Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay là gì?

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay là gì? Thực tế hiện nay, pháp luật Việt Nam không có văn bản quy định rõ ràng liên quan đến khái niệm giấy sang nhượng đất viết tay hay giấy mua bán nhà đất viết tay. Đây là cụm từ mà người dân vẫn dùng để chỉ về một loại hợp đồng giao dịch, mua bán nhà đất không được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

Trong giấy tờ mua bán nhà đất viết tay cũng thể hiện được đầy đủ các điều khoản cũng như thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Nó cũng được dùng để làm căn cứ xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia.

Văn bản này có thể viết tay hoặc đánh máy với các điều khoản đã được thỏa thuận trước. Nó được xác nhận bởi 3 bên là bên mua, bên bán và người làm chứng. Loại giấy tờ này không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Người làm chứng nếu xét về mặt pháp luật hoặc có tranh chấp xảy ra thì họ không đủ tư cách để chứng minh cho tờ giấy viết tay đó có giá trị về mặt pháp lý.

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay
Mẫu Giấy chuyển nhượng nhà đất viết tay là gì?

trí tuệ đầu tư

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay

2. Giấy viết tay có giá trị pháp lý hay không?

2.1. Nếu giao dịch thực hiện trước ngày 1/7/2014

Theo quy định trong khoản 1, điều 82, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, những trường hợp dưới đây sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải ký hợp đồng chuyển nhượng đất hoặc có mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay.

Thứ nhất, đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng được tiến hành trước ngày 1/1/2008.

Thứ hai, những thửa đất được nhận chuyển nhượng, nhận tặng hoặc cho quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian từ 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý không

Xem thêm: Hợp đồng ủy quyền mua bán đất

2.2. Nếu giao dịch thực hiện sau ngày 1/7/2014

Theo quy định trong khoản 2 điều 129 của bộ luật dân sự năm 2015, giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực”.

Nội dung này nhằm giảm thiểu các hợp đồng vô hiệu khi có quá nhiều người đã chọn hình thức viết tay để làm hợp đồng giao dịch. Trong bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ ràng điều kiện để giấy mua bán, chuyển nhượng đất viết tay có hiệu lực cho dù không được công chứng, chứng thực bao gồm: một bên hoặc các bên tham gia đã thực hiện ít nhất ⅔ nghĩa vụ trong giao dịch.

giấy chuyển nhượng đất viết tay
Vai trò của giấy chuyển nhượng đất viết tay

 

Hiểu một cách đơn giản, nếu như bên mua đất mà chưa trả đủ ⅔ số tiền thỏa thuận giao dịch đất đai thì người bán có quyền yêu cầu phía tòa án công bố vô hiệu hóa giao dịch bởi không đáp ứng được điều kiện công chứng về mặt hình thức.

>> Xem thêm: Thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng sổ đỏ

3. Những nội dung cần có trong giấy viết tay sang nhượng đất

Để giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất được đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết thì cần có những nội dung sau đây:

  • Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí
  • Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cách thanh toán
  • Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng
  • Điều khoản về quyền sử dụng đất
  • Lời cam kết của 2 bên
  • Nội dung giao và đăng ký quyền sử dụng đất

4. Mẫu giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tải mẫu đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tại đây

Dưới đây là mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay bạn có thể tham khảo khi thỏa thuận, mua bán nhà đất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Địa chỉ… ngày … tháng … năm 2021

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ………………… m2; Sử dụng chung:…. …….m2

Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………

Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………….

Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Băng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng, nếu giữa các chủ thể phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Chỉ khi giữa các chủ thể không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện nhằm yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Người chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay
Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay chuẩn

>> Xem thêm: Thủ tục ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cập nhật mới nhất 2023

5. Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay theo căn cứ pháp lý cần đảm bảo gì?

Để đảm bảo mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay đảm bảo tính pháp lý thì cần đảm bảo những điều sau:

  • Chủ thể ký và chịu trách nhiệm trên bản giấy chuyển nhượng đất viết tay phải đủ 18 tuổi và có năng lực chịu trách nhiệm dân sự theo quy định.
  • Nội dung ký kết không trái với đạo đức xã hội, không vi phạm pháp luật
  • Chủ thể ký giấy chuyển nhượng đất viết tay phải hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc
  • Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay phải được công chứng để đảm bảo hiệu lực hợp đồng.

6. Giấy chuyển nhượng đất viết tay có cần công chứng không?

Căn cứ theo điểm a, b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực để đảm bảo tính pháp lý.

“Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

……

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;”

Như vậy, để mẫu giấy chuyên nhượng quyền sử dụng đất viết tay có hiệu lực thì phải cần được công chứng, chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn tìm được mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay phù hợp. Tham gia các khóa học cách đầu tư tài chính của NIK EDU: khóa học này được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Khi bạn được học trực tiếp, sẽ cảm thấy kiến thức dễ hiểu hơn, tiếp thu nhanh hơn. Từ đó có động lực để đầu tư. Bạn có thể tham khảo khóa học TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ 4.0 miễn phí trong 3 ngày của NIK

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng” luôn là điều mà NIK lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho quý khách hàng những bài học về tri thức tốt nhất. Vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng những dịch vụ của NIK sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng!