Những mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay được Pháp Luật công nhận 

Đất đai luôn được coi là tài sản lớn của mỗi cá nhân hay gia đình. Chình vì vậy, ngày nay khi phát sinh các cuộc giao dịch, mua bán đất, tất cả những thỏa thuận của cả hai bên đều được ghi lại trong hợp đồng. Nhưng trên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều người coi nhẹ vấn đề này. Thay bằng kí kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất thì họ chỉ giao dịch với nhau bằng miệng và giấy tờ viết tay mà không có công chứng. Vậy nội dung thông tin trong giấy chuyển nhượng viết tay là gì? Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay có giá trị pháp lý hay không?

1. Thông tin về mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay 

1.1. Khái niệm 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay là gì? Thực tế hiện nay, pháp luật Việt Nam không có văn bản quy định rõ ràng liên quan đến khái niệm giấy sang nhượng đất viết tay hay giấy mua bán nhà đất viết tay. Đây là cụm từ mà người dân vẫn dùng để chỉ về một loại hợp đồng giao dịch, mua bán nhà đất  không được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

Trong giấy tờ mua bán nhà đất viết tay cũng thể hiện được đầy đủ các điều khoản cũng như thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Nó cũng được dùng để làm căn cứ xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia.

Văn bản này có thể viết tay hoặc đánh máy với các điều khoản đã được thỏa thuận trước. Nó được xác nhận bởi 3 bên là bên mua, bên bán và người làm chứng. Loại giấy tờ này không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Người làm chứng nếu xét về mặt pháp luật hoặc có tranh chấp xảy ra thì họ không đủ tư cách để chứng minh cho tờ giấy viết tay đó có giá trị về mặt pháp lý.

Mẫu Giấy chuyển nhượng nhà đất viết tay là gì?
Mẫu Giấy chuyển nhượng nhà đất viết tay là gì?

 

1.2. Đặc điểm 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay gồm một số đặc điểm nổi bật sau:

Nó được viết bằng tay hoặc đánh máy thành văn bản hoàn chỉnh

Trong văn bản hiển thị đầy đủ các nội dung liên quan đến việc chuyển giao quyền sử dụng đất mà hai bên đã thỏa thuận.

Không được công chứng, chứng thực của Văn phòng công chứng hoặc UBND cấp xã.

1.3. Vai trò 

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay có vai trò gì?

Vai trò của giấy chuyển nhượng đất viết tay 
Vai trò của giấy chuyển nhượng đất viết tay

Xem thêm: Hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Giấy chuyển nhượng, mua bán nhà đất viết tay được coi là bằng chứng ghi lại những thỏa thuận giữa bên có nhu cầu bán và bên có nhu cầu mua. Sau khi giấy viết tay này được lập thì các bên sẽ thực hiện đúng theo những điều kiện đã được ghi lại trong hợp đồng. Cụ thể, vai trò của mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay với từng đối tượng như sau:

Với người có nhu cầu mua đất

Mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay là văn bản chứng  minh mảnh đất cùng với những tài sản gắn liền với mảnh đất ấy sẽ thuộc về quyền sở hữu của người mua khi người mua thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ cũng  như đã thanh toán đủ tiền như đã thỏa thuận.

Đối với người bán đất

 Giấy bán/ chuyển nhượng đất viết tay đã thể hiện được đúng và đủ số tiền mua bán đất theo đúng thỏa thuận của hai bên, theo đúng như thời hạn đã thỏa thuận. Lúc này người bán đất phải tiến hành chuyển đổi  quyền sở hữu đất cho người mua.

Đối với cơ quan quản lý nhà đất

Mẫu giấy chuyển nhượng nhà đất viết tay giúp cho cơ quan hữu quan có thể nắm bắt được tình hình chuyển nhượng, mua bán đất đai trong khu vực mình quản lý. Từ đó tạo cơ sở để .UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Tóm lại, văn bản chuyển nhượng nhà đất viết tay đóng vai trò quan trọng với cả người mua, người bán cũng như cơ quan quản lý của nhà nước. Đồng thời, văn bản này cũng tạo thành hành lang pháp lý có giá trị bảo vệ tất cả các bên tham gia giao dịch. Văn bản này cũng có giá trị pháp lý, có khả năng giải quyết khi phát sinh nếu có vấn đề sau này. Văn bản này cũng đảm bảo cho việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và sau cùng mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay này còn đảm bảo sự ổn định các quan hệ sở hữu tài sản và tạo nên sự công bằng trong xã hội.

trí tuệ đầu tư

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp viết tay

2. Giấy viết tay có giá trị pháp lý hay không? 

2.1. Nếu giao dịch thực hiện trước ngày 1/7/2014

Theo quy định trong khoản 1, điều 82, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, những trường hợp dưới đây sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không phải ký hợp đồng chuyển nhượng đất hoặc có mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay.

Thứ nhất, đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng được tiến hành trước ngày 1/1/2008.

Thứ hai, những thửa đất được nhận chuyển nhượng, nhận tặng hoặc cho quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian từ 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý không
Giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý không

 

2.2. Nếu giao dịch thực hiện sau ngày 1/7/2014

Theo quy định trong khoản 2 điều 129 của bộ luật dân sự năm 2015, giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực”.

Nội dung này nhằm giảm thiểu các hợp đồng vô hiệu khi có quá nhiều người đã chọn hình thức viết tay để làm hợp đồng giao dịch. Trong bộ luật dân sự năm 2015 quy định rõ ràng điều kiện để giấy mua bán, chuyển nhượng đất viết tay có hiệu lực cho dù không được công chứng, chứng thực bao gồm: một bên hoặc các bên tham gia đã thực hiện ít nhất ⅔ nghĩa vụ trong giao dịch.

Hiểu một cách đơn giản, nếu như bên mua đất mà chưa trả đủ ⅔ số tiền thỏa thuận giao dịch đất đai thì người bán có quyền yêu cầu phía tòa án công bố vô hiệu hóa giao dịch bởi không đáp ứng được điều kiện công chứng về mặt hình thức.

3. Mẫu giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Dưới đây là mẫu giấy chuyển nhượng đất viết tay bạn có thể tham khảo khi thỏa thuận, mua bán nhà đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Địa chỉ… ngày … tháng … năm 2021

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông (bà): …………………………….. Sinh năm:……………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ………………. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà): ……………………….. Sinh năm:………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………………cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Cùng vợ (chồng) là ông (bà): ……………….. Sinh năm:………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………………..cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:

Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Diện tích: ……………. m2 (Bằng chữ: …………………………………………….)

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ………………… m2; Sử dụng chung:…. …….m2

Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………………………

Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………….

Nguồn gốc sử dụng: ……………………………………………………………………………………

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Băng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng, nếu giữa các chủ thể phát sinh tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Chỉ khi giữa các chủ thể không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện nhằm yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Người chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

   

Mẫu hợp đồng mua bán đất chưa có sổ đỏ 

 

Mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay chưa có sổ đỏ

Thủ tục khi mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ 

Nhà đất chưa có sổ đỏ là gì? Nhà đất chưa có sổ đỏ chính là mảnh đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như tài sản gắn liền với đất. Trong đó có 2 trường hợp nhà đất chưa được cấp sổ đỏ bao gồm:

  • Trường hợp 1: mảnh đất đó không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Nếu không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ thì mảnh đất này sẽ không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  • Trường hợp 2: Đất có đủ điều kiện để cấp sổ đỏ những lý do bất khả kháng nào đó là chưa làm được sổ đỏ hay chưa được cấp sổ đỏ. 

Một trong những điều kiện để có thể mua bán được đất là bắt buộc phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định trong Luật đất đai 2013. Vì vậy, những mảnh đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sẽ không được tham gia vào quá trình giao dịch, mau bán, trao đổi, cho tặng hay thừa kế đất đai.

Nếu như trong trường hợp bạn vẫn quyết định mua mảnh đất chưa có sổ đỏ thì  người bán vẫn đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán đất. Thủ tục cụ thể bao gồm các bước làm cụ thể dưới đây:

Với bên bán đất: tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có diện tích đất cần bán đã được thỏa thuận với  bên mua.

Bên mua và Bên bán cùng viết ra mẫu hợp đồng mua bán đất chưa có sổ đỏ.

Sau ký hợp đồng mua bán nhà đất không có sổ đỏ xong xuôi, bên bán tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ về sau theo các quy định hợp pháp.

Rủi ro pháp lý như thế nào?

Trường hợp thứ nhất: Giao dịch đất đã xong nhưng lại không đủ tiêu chuẩn cấp sổ đỏ

Nếu bạn tham gia giao dịch các mảnh đất chưa được cấp sổ đỏ. Sau khi đã đàm phán giá cả và thanh toán xong tiền nhưng mới biết mảnh đất ấy không có sổ đỏ hay không đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì lúc này người mua đã rơi và tình huống xấu nhất mà không ai mong muốn.

Có nhiều trường hợp để đất không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ như: đất đang rơi vào tình trạng tranh chấp, đất không đúng nguồn gốc như đã kê khai… lúc này du bên mua đã thanh toán tiền thì họ vẫn không được đứng tên là chủ sở hữu mảnh đất ấy.

Thứ hai: Không chuyển nhượng được mục đích sử dụng đất như mong muốn trước đó

Khi thực hiện các giao dịch mua bán đất đai, có những trường hợp đất đang thuộc trong nhóm đất nông nghiệp nhưng chưa thể xây dựng các công trình kiên cố bởi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu trong trường hợp này thì người mua sẽ không thể thực hiện các mục đích khác của mình trên đó.

Thứ ba: Hợp đồng không được công chứng nên  khi xảy ra tranh chấp dễ phát sinh rủi ro.

Hợp đồng mua bán nhà đất không có sổ đỏ sẽ không được công chứng, chứng thực bởi văn phòng công chứng hay UBND xã. Chính vì vậy có nguy cơ xảy ra những tranh chấp mà hợp đồng này không có giá trị pháp lý để giải quyết.

Nhà đất chưa có sổ đỏ có được xây nhà không?

Thời gian vừa qua, cơ quan nhà nước đã ban hành những quy định về trường hợp nhà xây phải cấp phép. Trong đó nghị định số 53/2017/NĐ-CP quy định về 12 loại giấy tờ hợp pháp về đất đai giúp làm rõ những trường hợp giấy tờ hợp pháp để xin cấp phép xây dựng đối với đất chưa có sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cấp năm 1987 đến nay thì còn có các giấy tờ sau: Các loại giấy tờ được quy định trong điều 100 của Luật đất đai năm 2013; các loại giấy tờ được quy định trong điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; các loại giấy tờ nằm trong quy định tại Khoản 16, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017.

Giấy tờ cần có theo quy định trong khoản 5, Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định: Giấy tờ có xác nhận của UBND cấp xã được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy tờ liên quan đến đất đai đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 1-7-2004 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng có đầy đủ các văn bản giấy tờ liên quan đến quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước cấp nếu có.

Theo quy định trong khoản 6, Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP bao gồm: Giấy tờ chứng minh về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giấy tờ đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 
Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng” luôn là điều mà NIK lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho quý khách hàng những bài học về tri thức tốt nhất. Vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng những dịch vụ của NIK sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng!