mr khang

Giảng viên

Đặng Trọng Khang

Với thâm niên đầu tư chứng khoán thực tế từ năm 2006 đến nay, đã chia sẻ cho hơn 6000+ lượt người về đầu tư chứng khoán, hơn 300+ thành viên tham gia vào khóa đào tạo chuyên sâu nhất. Người chia sẻ phương pháp “Đầu Tư Chứng Khoán Theo LUẬT NHÂN QUẢ

Với thâm niên đầu tư chứng khoán thực tế từ năm 2006 đến nay, đã chia sẻ cho hơn 6000+ lượt người về đầu tư chứng khoán, hơn 300+ thành viên tham gia vào khóa đào tạo chuyên sâu nhất. Người chia sẻ phương pháp “Đầu Tư Chứng Khoán Theo LUẬT NHÂN QUẢ