QUY ĐỊNH TÁCH THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI 2024

Thủ tục tách thửa đất để phục vụ cho các mục đích thừa kế, cho tặng, thế chấp… ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy vậy không phải ai cũng biết rõ về các trình tự thủ tục, quy định tách thửa đất nông nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu và phân tích và giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Quy định tách thửa đất nông nghiệp
Quy định tách thửa đất nông nghiệp

1. Diện tích đất tối thiểu bao nhiêu để có thể tách thửa đất nông nghiệp?

Căn cứ theo Điều 4 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về diện tích đất tối thiểu để có thể tách thửa đất nông nghiệp như sau:

“Diện tích tối thiểu và kích thước các thửa đất sau khi tách thửa (không bao gồm phần diện tích hành lang lộ giới, đường giao thông đã có quy hoạch) phải đảm bảo:

……

2. Đối với đất nông nghiệp

a) Thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp: diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000 m2.

b) Thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như quy định tại điểm a khoản này và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý.”

Nếu đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì diện tích tách thửa tối thiểu phải đạt 500m2 trong phạm vi khu vực địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo. Các xã còn lại 1.000m2. Ngoài ra, ít nhất một cạnh phải tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý.

2. Điều kiện cần để tách thửa đất nông nghiệp là gì?

quy định Tách thửa đất nông nghiệp 2023
Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp

 

Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện cần để tách thửa nông nghiệp là:

“Điều 3. Điều kiện thửa đất được phép tách thửa, hợp thửa

1. Điều kiện chung

a) Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

b) Việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện thực hiện tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân

a) Việc chia tách thửa đất ở để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

b) Diện tích của các thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Quyết định này.

c) Đối với thửa đất trong đô thị: thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt.

d) Đối với thửa đất ngoài đô thị: thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt.

đ) Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp phải đảm bảo kích thước tối thiểu như quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định này.”

Như vậy có thể tóm gọn lại điều kiện để tách thửa đất nông nghiệp đó là:

  • Đất được cấp giấy quyền sử dụng đất
  • Việc tách thửa phải được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt
  • Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế với thửa đất liền kề
  • Diện tích đất sau khi tách phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn hiện tích đất tối thiếu được quy định theo pháp luật
  • Thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt đối với đất đô thị và đất ngoài đô thị
  • Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất sau khi tách thửa phải đảm bảo có 1 cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lý.

3. Trình tự thủ tục để tách thửa đất nông nghiệp mới nhất

tách thửa đất nông nghiệp
Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp

 

3.1. Hồ sơ xin tách thửa đất nông nghiệp

Người sở hữu đất có mong muốn được tách thửa đất phải tiến hành đầy đủ các thủ tục đã được quy định rõ tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa. Một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết theo quy định tách thửa mới nhất.

  • Đơn xin tách thửa
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
  • Văn bản phân chia đất đai, văn bản phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất.

>> Xem thêm: Chuyển đất nông nghiệp lên thổ cư: Trình tự, thủ tục và chi phí [2023]

3.2. Trình tự thực hiện thủ tục tách thửa đất nông nghiệp

Văn phòng đăng ký đất đai sau khi nhận được đơn xin tách thửa đất nông nghiệp sẽ tiến hành đo đạc địa chính để phân chia đất. Sau khi hoàn thành đo đạc và có kết quả sẽ tiến hành lập hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách thửa. 

Cơ quan đăng ký đất đai hoàn thành thủ tục giấy tờ bằng cách chỉnh lý và cập nhật những thay đổi trong cơ sở dữ liệu địa chính và đăng ký đất đai.

Sau đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, các khác gắn liền với đất cho người được cấp. 

Trong trường hợp mảnh đất đang được tách thửa đất do chuyển mục đích sử dụng hoặc giải quyết tranh chấp (đấu giá, khiếu nại, hủy,…) (thường gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai cần làm thủ tục về đo đạc địa chính về tách thửa đất nông nghiệp.

Sau đó tiến hành thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký theo quy định tách thửa đất nông nghiệp đối với phần diện tích chuyển quyền.

3.3. Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất nông nghiệp

Về thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp theo đúng điểm đ, khoản 2, Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP  thường không quá 20 ngày, và không quá 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn.

3.4. Thẩm quyền thực hiện thủ tục tách thửa đất nông nghiệp

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục tách thửa đất nông nghiệp gồm:

Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Vậy phần đất sau khi tách thửa có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Căn cứ Điều 99 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có.

Như vậy, đối với trường hợp tách thửa đất thì phần thửa đất được tách sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với sự sôi nổi của thị trường bất động sản hiện nay, quy định tách thửa đất nông nghiệp để chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, thừa kế… được rất nhiều người quan tâm.

Thêm vào đó, để chuyên nghiệp hóa thị trường bất động sản, các quy định về bất động sản hiện nay được sửa đổi, bổ sung và thay thế rất nhiều. Cho dù bạn là chuyên viên môi giới bất động sản, chủ sở hữu hay nhà đầu tư thì việc hiểu rõ về các quy định, điều luật là vô cùng quan trọng.

điều kiện, thủ tục tách thửa đất nông nghiệp
Các khóa học chuyên sâu về bất động sản tại NIK

 

Trung tâm giáo dục NIK với rất nhiều khóa học chuyên biệt về bất động sản đến từ đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm thực chiến và kinh nghiệm đào tạo. Nội dung các khóa học được thiết kế 100% trên kinh nghiệm thực tế và những dự thảo luật mới nhất, giúp các bạn không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn.

Ngoài ra, cộng đồng NIK với hơn 1500 nhà đầu tư bất động sản khắp 3 miền, bạn cần mua bất động sản ở đâu, có người ở đó sẵn sàng hỗ trợ bạn. Bạn vướng mắc gì có người giải đáp cho bạn. Việc tách thửa đất nông nghiệp bị giới hạn bởi hạn mức chia tách theo quy định của Nhà nước.

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các quy định tách thửa đất nông nghiệp cũng như trình tự thủ tục thực hiện. Đừng ngần ngại liên hệ với NIK nếu bạn cần thêm thông tin nhé!

Trường Đào Tạo Đầu Tư Thực Tế NIK

702 Xa Lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện phía nam: 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện phía bắc: 131 Trần Phú – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội

Hotline: (+84) 979.51.53.58

Email: [email protected]

>> Bài viết liên quan: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp là gì? Có được chuyển mục đích đất?