[TẢI NGAY] MẪU HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN THEO QUY ĐỊNH MỚI

Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản như thế nào mới được gọi là hợp pháp mới nhất. Các bạn môi giới nhớ tập trung kỹ các điều khoản để tránh pháp lý không cần thiết. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu hợp đồng này bạn nhé!

1. Hợp đồng môi giới bất động sản là gì?

Hợp đồng môi giới bất động sản ra đời khi bên bán hoặc bên mua có nhu cầu bán hoặc mua bất động sản. Nó sẽ là cơ sở để cho người thực hiện môi giới bất động sản làm việc. Hiểu một cách đơn giản hơn, hợp đồng môi giới bất động sản là văn bản được ký kết giữa bên làm nhiệm vụ môi giới và bên có nhu cầu môi giới bất động sản.

Trong hợp đồng môi giới nhà đất này sẽ thể hiện các điều khoản đã được thống nhất giữa các bên như quyền và nghĩa vụ, phí môi giới, hướng giải quyết khi xảy ra tranh chấp hoặc rủi ro là gì?…

Hợp đồng môi giới bất động sản
Hợp đồng môi giới bất động sản là gì?

 

2. Vai trò của hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản

Tại sao lại cần đến hợp đồng môi giới bất động sản? Trong hoạt động mua bán và trao đổi bất động sản, bên cạnh hợp đồng nhà đất thì bản hợp đồng môi giới bất động sản chắc chắn cũng được bạn quan tâm đến. Những lý do để nó được quan tâm như vậy là gì?

2.1 Giúp thể hiện rõ quyền và trách nhiệm của 2 bên

Trên bản hợp đồng có thể hiện đẩu đủ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên có liên quan. Mọi thông tin liên quan đến vấn đề thanh toán, tìm kiếm hay bảo mật thông tin đều được quy định rõ ràng trong bản hợp đồng dựa trên sự thỏa thuận của các bên và theo quy định của pháp luật

Xem thêm: Kế hoạch kinh doanh bất động sản cho người mới vào nghề

2.2 Nhằm thể hiện tính chuyên nghiệp

Sự có mặt của bản hợp đồng môi giới mua bán bất động sản thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc giao dịch. Bên cạnh đó nó cũng làm nhiệm vụ bảo đảm cho chính đơn vị môi giới và khách hàng cần môi giới.

2.3 Căn cứ để giải quyết tranh chấp

Mọi hợp đồng khi lập ra đều có ý nghĩa căn cứ cho quyền và nghĩa vũ của 2 bên phải thực hiện và giải quyết tranh chấp khi xảy ra những bất đồng giữa 2 bên. Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản cũng có chức năng tương tự.

Đây được xem là căn cứ, văn bản có tính xác thực và có hiệu lực trước pháp luật khi 2 bên xảy ra tranh chấp.

>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản mới nhất 2023

3. Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản mới nhất 2023

Tải mẫu hợp đồng môi giới bất động sản miễn phí:

Mẫu số 1

Mẫu số 2

Mẫu sô 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Số: … /2019/HĐDVMGBĐS/… – …

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014; Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019, tại … chúng tôi gồm có: Bên sử dụng dịch vụ môi giới bất động sản (sau đây gọi tắt là bên A): Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …&

Điện thoại: …

Email: …

(Trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi giới bất động sản là cá nhân thì được ghi như sau):

Bên sử dụng dịch vụ môi giới bất động sản (sau đây gọi tắt là bên A)

Họ và tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: ….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …

Email: …

Bên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chưc: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng:

 1. Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện nội dung môi giới bất động sản, bên B đảm nhận và thực hiện:

Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của bên A để tham gia đàm phán, ký hợp đồng; hoặc Đại diện theo ủy quyền của bên A để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; hoặc Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

 1. Đặc điểm của bất động sản do bên A làm chủ sở hữu, như sau: Loại bất động sản: …

Địa chỉ: … Diện tích: … (Bên A và bên B thoả thuận và ghi thông tin cụ thể của bất động sản vào trong hợp đồng này).

 1. Giá bán bất động sản là … đồng (Bằng chữ: …) hoặc theo thoả thuận điều chỉnh của hai bên.

(Đối tượng của hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội).

Điều 2. Tiền thù lao môi giới bất động sản:

 1. Tiền thù lao môi giới bất động sản: Thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 của hợp đồng này là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm … % tiền thuế giá trị gia tăng.
 2. Phương thức thanh toán: …

(Bên A và bên B thoả thuận cụ thể về phương thức thanh toán và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 3. Hoa hồng môi giới bất động sản:

 1. Bên B được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản) với bên A.
 2. Tiền hoa hồng môi giới bất động sản là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm … % tiền thuế giá trị gia tăng.

(Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận và ghi vào trong hợp đồng này)

 1. Phương thức thanh toán: …

(Bên A và bên B thoả thuận cụ thể về phương thức thanh toán và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 4. Thời hạn thực hiện hợp đồng:

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ …

Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày …/ …/ … đến hết ngày ngày …/ …/ …

(Bên A và bên B thoả thuận thời hạn cụ thể và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A:

 1. Quyền của bên A:

Yêu cầu bên B thực hiện hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản theo đúng các nội dung đã thỏa thuận tại hợp đồng này. Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hoặc quy định tại hợp đồng này, thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

2. Nghĩa vụ của bên A:

Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với bên B.

Cung cấp các hồ sơ, thông tin và tài liệu cần thiết liên quan đến bất động sản; và chịu trách nhiệm về các hồ sơ, thông tin và tài liệu do mình cung cấp.

Trả tiền thù lao, hoa hồng môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng này. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

 1. Quyền của bên B:

Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu bên A cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng này.

Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với bên A, nhưng phải chịu trách nhiệm trước bên A về kết quả môi giới.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

2. Nghĩa vụ của bên B:

Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với bên A.

Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản).

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 7. Chi phí khác:

Bên A phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới bất động sản, kể cả khi việc môi giới bất động sản không mang lại kết quả cho bên A (nếu có thoả thuận).

Chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng:

 1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản hoặc công việc không có lợi cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải trả tiền thù lao môi giới bất động sản theo phần hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản hoặc công việc mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại (theo thoả thuận nếu có).
 2. Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hoặc quy định tại hợp đồng này thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 9. Phương thực giải quyết tranh chấp:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý.

Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Các thoả thuận khác:

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

BÊN B (Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)) … BÊN A (Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)) …

4. Nội dung chi tiết hợp đồng môi giới bất động sản

Những nội dung cơ bản cần có trong bản hợp đồng môi giới bất động sản là gì? Đàm phán làm sao để không bị thiệt thòi trong vụ làm ăn này…. Và vô vàn những câu hỏi khác diễn ra khi khách hàng có nhu cầu tìm đến môi giới bất động sản.

Dưới đây là một số nội dung chi tiết trong bản hợp đồng môi giới mua bán bất động sản năm 2023:

mẫu hợp đồng môi giới bất động sản
Những nội dung cần có trong bản hợp đồng môi giới nhà đất

 

Tên, địa chỉ các bên

Thông tin của các bên xuất hiện trong bản hợp đồng môi giới bất động sản bao gồm bên môi giới và bên cần môi giới. Đó là họ tên đầy đủ, thông tin về địa chỉ sinh sống, số chứng minh thư, ngày cấp, số điện thoại liên lạc…nếu đó là cá nhân.

Còn nếu là tổ chức hoặc doanh nghiệp thì còn cần thêm địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, mã số thuế, đăng ký kinh doanh, ngày tháng thành lập, người đại diện…

Đối tượng và nội dung dịch vụ

Khi tìm đến với dịch vụ môi giới bất động sản thì có thể bạn là người sở hữu muốn tìm người có nhu cầu thích hợp để chuyển nhượng. Hoặc đó cũng có thể là khách hàng đang có nhu cầu tìm cho mình căn nhà thích hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của bản thân và gia đình.

Xem thêm: Luật Kinh doanh bất động sản cập nhật mới nhất 2023

Yêu cầu và kết quả dịch vụ

Trong bản hợp đồng môi giới bất động sản có quy định về những yêu cầu cơ bản và chi tiết của khách hàng cũng như kết quả mà họ mong muốn. Nó bắt buộc người làm công tác môi giới bất động sản phải tìm kiếm được những sản phẩm thích hợp. Vì vậy, trước khi đặt bút ký xuống bản hợp đồng, hai bên phải thương thảo thật kỹ để đưa ra những quyết định cuối cùng.

Thời hạn thực hiện dịch vụ

Thời hạn thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản được quy định rõ ràng trong hợp đồng nhằm đốc thúc bên môi giới làm việc. Nếu như không có thời gian cụ thể sẽ khiến cho môi giới kéo dài thời gian, làm mất thời gian của khách hàng.

Phí dịch vụ, thù lao, hoa hồng dịch vụ

Trong hợp đồng môi giới mua bán nhà đất cũng có điều khoản quy định rõ ràng về phí dịch vụ, thù lao và hoa hồng. Thực chất đây khoản tiền phải chi trả cho việc môi giới. Phí môi giới được thỏa thuận và thống nhất giữa các bên dựa trên điều 64 và 65 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Ngoài mức tiền phải thanh toán là bao nhiêu thì trong bản hợp đồng cũng quy định rõ thời hạn chi trả và cách thức thanh toán.

Phương thức, thời hạn thanh toán

Cũng do các bên thỏa thuận và ghi lại trên hợp đồng môi giới bất động sản. Thông thường, thời điểm để môi giới nhà đất nhận được tiền hoa hồng là lúc bên bán và bên mua tiến hành đặt cọc. Hoặc nó được trả thành nhiều lần dựa trên tiến độ thanh toán của các dự án lớn. Nội dung này trong hợp đồng cần được thể hiện rõ ràng để tránh những tranh cãi về sau.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Cũng được thỏa thuận và ghi lại trong hợp đồng giữa các bên dựa trên điều 66 của luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Đây là biện pháp để các bạn bảo vệ quyền lợi của mình khi rủi ro hoặc tranh chấp xảy ra. Để cho hợp đồng này thực sự có hiệu lực và đảm bảo quyền của các bên thì nó cần được chứng thực bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Giải quyết tranh chấp

Quy định về cách thức xử lý và giải quyết nếu có tranh chấp, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng môi giới bất động sản. Nếu các bên không tự thỏa thuận và giải quyết được thì tòa án sẽ can thiệp và đưa ra những phán quyết dựa trên luật kinh doanh bất động sản.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng môi giới bất động sản thông thường sẽ là thời điểm hai bên đặt bút ký. Nếu như hợp đồng có sự công chứng của cơ quan hữu quan thì nó sẽ có hiệu lực kể từ ngày công chứng.

Các nội dung khác của hợp đồng dịch vụ môi giới bất động

Ngoài các thỏa thuận nêu trên thì các bên có thể thỏa thuận những nội dung khác theo nhu cầu, hoàn cảnh thực tế. Tất cả những điều khoản này đều phải dựa trên những quy định của pháp luật, không trái đạo đức và thuần phong mỹ tục.

Hy vọng qua bài viết này bạn đã có được những thông tin cần thiết về hợp đồng môi giới bất động sản. Chúc bạn thành công!

Tham gia các khóa học cách đầu tư tài chính của NIK EDU: khóa học này được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Khi bạn được học trực tiếp, sẽ cảm thấy kiến thức dễ hiểu hơn, tiếp thu nhanh hơn. Từ đó có động lực để đầu tư. Bạn có thể tham khảo khóa học TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ 4.0 miễn phí trong 3 ngày của NIK

Xem thêm: Môi giới bất động sản là gì? Kiến thức quan trọng dành cho người mới bắt đầu

Nguồn tham khảo:

 1. Mẫu hợp đồng môi giới bất động sản https://drive.google.com/drive/folders/1JsLCSIFLUV88NC4qvKk-e09B0FJy-wqQ