Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cập nhất mới nhất 2021 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nằm trong chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất của toàn tỉnh. Vậy điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có gì cần chú ý?  Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hiện hành.

Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện căn cứ theo điều Điều 40, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 sửa đổi tại Khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

1. Về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

1.1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thành lập căn cứ vào cơ sở quy hoạch của tỉnh. Bên cạnh đó là điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Một căn cứ nữa cho việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đó là hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ trước. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã, định mức sử dụng đất và tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất. 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

 

1.2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

Thứ nhất, định hướng sử dụng đất 10 năm. Trong đó việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất như chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch tỉnh phân bổ cho cấp huyện là bao nhiêu cũng như chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã; 

Thứ hai, xác định được các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Sau đó tiến hành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Và lên các giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất sao cho hiệu quả nhất. 

Nội dung và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Xem thêm: Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cập nhật mới nhất 2021

Trong chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch của cấp huyện sẽ được chia thành chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và chỉ tiêu sử dụng đất chia theo khu chức năng. Trong đó

 •  Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất bao gồm chỉ tiêu sử dụng đất các loại đất nằm trong quy hoạch của tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất do cấp huyện, cấp xã xác định. Trong đó bao gồm đất nông nghiệp khác; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất phát triển hạ tầng cấp huyện, cấp xã; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất tín ngưỡng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác. 
 • Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng bao gồm các khu vực chuyên canh trồng lúa nước, chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm, chuyên rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, khu công nghiệp, du lịch, làng nghề…

Tham gia các khóa học cách đầu tư tài chính của NIK EDU: khóa học này được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Khi bạn được học trực tiếp, sẽ cảm thấy kiến thức dễ hiểu hơn, tiếp thu nhanh hơn. Từ đó có động lực để đầu tư. Bạn có thể tham khảo khóa học TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ 4.0 miễn phí trong 3 ngày của NIK tại đây

Trí tuệ đầu tư

2. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

2.1. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Để lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện dựa vào 4 căn cứ sau: 

 • Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong thời gian tới
 • Quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện
 • Nhu cầu sử dụng đất nằm trong kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã 
 •  Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực của các đơn vị để thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2.2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm các nội dung chính như:

 • Xác định được diện tích các loại đất đã được phân bổ thuộc kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh. Cùng với diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch.
 • Tiến hành phân tích và đánh giá kết quả thực hiện theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm trước.
 • Xác định vị trí, diện tích đất nằm trong diện thu hồi để xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng
 • Xác định diện tích cần thu hồi trong những vùng phụ cận đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị. Tiến hành đấu giá đất để thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị…
 • Tiến hành xác định lại diện tích các loại đất cần chuyển đổi mục đích sử dụng cần được các cơ quan hữu quan chấp nhận theo Khoản 1, Điều 57 của Luật đất đai năm 2013
 • Tiến hành lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Những khu vực nào cần quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng thì cần phải thể hiện chi tiết trên bản đồ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
 • Lên các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất sao cho hiệu quả nhất.

3. Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Lập kế hoạch sử dụng đất huyện cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, sử dụng tài nguyên đất phải thực sự tiết kiệm và có hiệu quả.

Thứ hai, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phải phù hợp với chiến lược cũng như quy hoạch tổng thể, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của từng huyện.

Thứ ba, kế hoạch lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập từ tổng thể đến chi tiết. Kế hoạch này  cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải phù hợp với những đặc thù, liên kết vùng…

Nguyên tắc lập quy hoạch và sử dụng đất cấp huyện
Nguyên tắc lập quy hoạch và sử dụng đất cấp huyện

Xem thêm: Quy định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất mới nhất | cập nhật 2021

Thứ tư, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, đi kèm với bảo vệ môi trường, thích ứng được với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, có trách nhiệm trong việc bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh sẵn có.

Thứ sáu, đảm bảo tính dân chủ và công khai

Thứ bảy, đảm bảo dành quỹ đất ưu tiên cho quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

Cuối cùng, kế hoạch quy hoạch các ngành, các lĩnh vực cần sử dụng đất phải thích hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

4. Trường hợp không cần lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà chỉ cần lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Thứ nhất, những quận đã có quy hoạch đô thị được các cơ quan hữu quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, họ phải lập được kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm trình lên cấp tỉnh.

Thứ hai, khi quy hoạch đô thị của quận không thích hợp với tổng diện tích quy hoạch của tỉnh thì lúc này bắt buộc phải điều chỉnh lại quy hoạch mà không cần đến việc lập kế hoạch.

Trên đây là toàn bộ thông tin xung quanh vấn đề điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư khi đang muốn đầu tư vào mảnh đất nào đó. Nếu bạn muốn biết cách để tránh gặp rủi ro khi đầu tư bất động sản, hãy tham gia ngay Khóa học miễn phí 3 ngày về Kinh doanh & Đầu tư bất động sản của NIK! Thay vì THỬ, MẤT TIỀN và SAI >> ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

Xem thêm: Tổng hợp các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp

Nguyễn Thành Tiến là người sáng lập tổ chức giáo dục NIK từ năm 2012 Đã đào tạo hơn 100.000 học viên về kinh doanh và đầu tư trong 9 năm qua. Với sứ mệnh mang đến những kiến thức thực dụng nhất cho người Việt, tôi mong muốn cung cấp tất cả các kiến thức về kinh doanh bất động sản, kiến thức về đầu tư cho người Việt chúng ta. Kênh blog Nik Edu ra đời nhằm cung cấp giá trị kiến thức đó cho mọi người.
bất động sản hội an Bất Động Sản

Bất động sản Hội An – Lợi thế mạnh đến từ du lịch

Bất động sản Hội An không chỉ là miền đất hứa với những nhà đầu tư trong nước. Mà đây cũng là điểm đến giàu...
đầu tư căn hộ cho thuê Bất Động Sản

8 bí quyết đầu tư căn hộ cho thuê an toàn, sinh lời cao

Một trong những kênh đầu tư được ưa chuộng nhất hiện nay là đầu tư căn hộ cho thuê. Đây là phương pháp an toàn,...
vai trò của quy hoạch chi tiết đô thịvai trò của quy hoạch chi tiết đô thị Bất Động Sản

Vai trò của quy hoạch chi tiết đô thị đối với quá trình phát triển đất nước

Quy hoạch đô thị là cụm từ khá quen thuộc mà chúng ta thường nghe khi đọc các chính sách về đất đai, kinh tế....