Chức năng nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Rất nhiều khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian vừa qua. Điều này cho thấy rõ rất nhiều hộ gia đình và cá nhân vẫn chưa hiểu rõ về vấn đề này nên thường gặp khó khăn khi làm hồ sơ hay xin giải quyết những vấn đề liên quan đến luật pháp về đất đai. 

1. Văn phòng đăng ký đất đai là gì?

Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định được xem là  một đơn vị sự nghiệp công. Văn phòng này trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. Văn phòng đăng ký đất đai cũng  có thể được tổ chức lại từ việc hợp nhất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hiện đang có ở địa phương.

Văn phòng đăng ký đất đai có trụ sở, con dấu riêng, tư cách pháp nhân và được mở tài khoản để hoạt động trong phạm vi, quy định của pháp luật.

Vậy, chức năng nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai là gì? 

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai rất quan trọng
Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai là rất quan trọng

Xem thêm: Ý nghĩa ký hiệu quy hoạch sử dụng đất trên bản đồ địa chính

2. Chức năng văn phòng đăng ký đất đai

Theo Thông tư liên tịch Số: 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC đã hướng dẫn rõ chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai là:

Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng chính là đăng ký đất đai, đăng ký tài sản gắn liền với đất, xây dựng, cập nhật, quản lý, chỉnh lý và thống nhất các hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngoài ra, Văn phòng đăng ký đất đai còn có chức năng kiểm kê và cung cấp các thông tin đất đai cho các cá nhân hay tổ chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng đăng ký đất đai

Sau đây là những nhiệm vụ và quyền hạn của văn phòng đăng ký đất đai được pháp luật cho phép thực hiện:

 • Đăng ký đất được Nhà nước quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản hay nhà ở gắn liền với đất.
 • Đăng ký biến động đối với đất mà Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cùng nhà ở gắn liền với đất.
 • Cấp lần đầu hay cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay tài sản gắn liền với đất.
chức năng nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai
Cấp lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nhiệm vụ quan trọng của Văn phòng đăng ký đất đai

Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cập nhật mới nhất năm 2021

 • Cập nhật và chỉnh lý cùng đồng bộ hóa việc khai thác dữ liệu đất đai, quản lý hệ thống thông tin về đất đai.
 • Kiểm tra bản trích đo về địa chính thửa đất, xác nhận và kiểm tra sơ đồ nhà ở cùng với các tài sản gắn liền với đất.
 • Thực hiện thu phí và lệ phí theo quy định pháp luật hiện hành
 • Đăng ký giao dịch được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Lập, cập nhật, chỉnh lý và lưu trữ hồ sơ địa chính, quản lý và tiếp nhận quá trình sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo đúng quy định mà pháp luật đề ra.
 • Cung cấp bản đồ, hồ sơ, thông tin và các loại số liệu đất đai cùng với tài sản gắn liền với đất cho cá nhân hay tổ chức theo đúng quy định.
 • Thống kê cùng kiểm kê nhà đất, lập bản đồ về tình trạng sử dụng đất hiện tại cũng như chỉnh lý các bản đồ địa chính và trích lục bản đồ địa chính.
 • Quản lý người lao động, viên chức, tài chính, tài sản phẩm thuộc về Văn phòng đăng ký đất theo đúng quy định của pháp luật. 

Trí tuệ đầu tư

4. Cơ cấu tổ chức phòng đăng ký đất đai

Chúng ta đã cùng làm rõ được chức năng nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai. Tiếp theo đây, hãy cùng nghiên cứu về cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Sau đây là cơ cấu tổ chức cụ thể của văn phòng đăng ký đất đai hiện nay:

 • Lãnh đạo Văn phòng:

Văn phòng đăng ký đất đai có 1 Giám đốc, Phó Giám đốc không được vượt quá 2. Việc bổ nhiệm 2 chức vụ này được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Cơ cấu tổ chức:

Văn phòng đăng ký đất đai có các phòng ban sau: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận, Phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng kỹ thuật địa chính, phòng Thông tin lưu trữ, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Trong đó, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các quận, huyện hay thị xã thuộc tỉnh được xem là đơn vị hạch toán phụ thuộc và có con dấu riêng.

Chi nhánh cũng có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc cùng với các phòng ban chuyên môn. Số lượng chi nhánh văn phòng sẽ do UBND cấp Tỉnh quyết định.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ là đơn vị quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cũng như cơ cấu tổ chức đối với Văn phòng đăng ký đất đai cùng với các chi nhánh trực thuộc.

 • Biên chế về số lượng người làm việc trong văn phòng:

Số lượng người làm việc và số lượng biên chế trong Văn phòng đăng ký đất đai dựa trên đề án vị trí việc làm gắn liền với nhiệm vụ, chức năng và phạm vị hoạt động.

Cơ cấu tổ chức của văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện theo đúng quy định hiện hành
Cơ cấu tổ chức của văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện theo đúng quy định hiện hành

 

5. Cơ chế hoạt động

Cơ chế Văn phòng đăng ký đất đai được nêu trong Thông tư liên tịch Số: 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC đã được trình bày rất cụ thể như sau:

 • Văn phòng đăng ký đất đai được quyền thực hiện cơ chế tự chủ đối với 1 đơn vị sự nghiệp công lập
 • Kinh phí hoạt động của Văn phòng này gồm có:
  • Kinh phí từ ngân sách địa phương: kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành, kinh phí thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng hay kinh phí từ nhiệm vụ đột xuất được các cấp có thẩm quyền giao phó, vốn đầu tư xây dựng, phí mua sắm trang thiết bị, một số kinh phí khác.
  • Kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp: tiền thu từ lệ phí, phí để lại đơn vị sử dụng theo quy định của Nhà nước, thu từ các hoạt động dịch vụ phù hợp với chuyên môn và lĩnh vực của đơn vị, các nguồn thu khác.
  • Đối với nguồn chi của văn phòng đăng ký đất đai, gồm có: chi thường xuyên  và chị hoạt động dịch vụ (tiền lương, tiền công, phụ cấp, nộp bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, phí công đoàn, thuế, phí khấu hao tài sản hư hỏng,…), chị không thường xuyên (chi thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, chi nhiệm vụ đột xuất, chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, …)

6. Cơ chế phối hợp

Việc hoạt động phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đều thuộc về chức năng nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai

Trong đó, cơ chế phối hợp được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Thực hiện thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ, công khai và minh bạch
 • Xác định cơ quan hay đơn vị chủ trị chịu trách nhiệm để phối hợp hoạt động, nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quy chế và quyền hàn của từng cơ quan đơn vị trong hoạt động phối hợp.

Cơ chế hoạt động phối hợp này sẽ do UBND cấp tỉnh bản hành nhằm đảm bảo nguyên tắc theo đúng yêu cầu của Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC đã ban hành và có hiệu lực.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm phối hợp hoạt động với các đơn vị theo đúng quy định của Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm phối hợp hoạt động với các đơn vị theo đúng quy định của Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

 

7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành án

Hiệu lực thi hành áp dụng theo Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ban hành ngày 19/5/2015 thay thế cho Thông tư liên tịch trước đó đã ban hành vào ngày 15/3/2010.

Trong Thông tư đã quy định rõ về chức năng nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai cho đến thời điểm hiện tại tại Điều 4.

Về trách nhiệm thi hành án:

 • UBND cấp tỉnh là đơn vị có trách nhiệm quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai dựa vào việc hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã có trước đó.
 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm thực hiện theo đúng Thông tư liên tịch mới nhất này.

Tham gia các khóa học cách đầu tư tài chính của NIK EDU: khóa học này được giảng dạy bởi những chuyên gia uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Khi bạn được học trực tiếp, sẽ cảm thấy kiến thức dễ hiểu hơn, tiếp thu nhanh hơn. Từ đó có động lực để đầu tư. Bạn có thể tham khảo khóa học TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ 4.0 miễn phí trong 3 ngày của NIK trí tuệ đầu tư

Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cập nhật mới nhất 2021

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc NIK luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu và làm kim chỉ nam hoạt động của công ty. “Vì lợi ích của khách hàng” luôn là điều mà NIK lấy làm tôn chỉ và cố gắng mang đến cho quý khách hàng những bài học về tri thức tốt nhất. Vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng những dịch vụ của NIK sẽ làm quý khách cảm thấy hài lòng!